Хальмгт нарна күч олзлҗ көдлдг электрокүчнә станц тосхгдх. Эннь Әрәсәд ик чигн электрокүчнә станц болҗ тоолгдхмн. Энүнә тускар «Фортум» компаня барин цергллт зәңглҗәнә.

Инвестицсин Әрәсән Саң, тер мет Ар үзгин Европд нүүрлгч энергетическ компань болн Әрәсәд даңгин шинәс кеҗ һарһдг электрокүчнә халхар нүүрт йовх «Фортум» компань Хальмгт нарна күч олзлҗ көдлдг станц тосхлһна төлә мөңг һарһхмн. Станцин күчнь 116 МВт тогтахмн. Эннь Әрәсәд нарна күч олзлҗ, электрокүч кеҗ һарһдг ик чигн объект болх.

Давсн җилд эн төсвин йовудт Ульяновск болн Ростовск областьмудт салькна күчәр көдлдг станцс тосхгдв. Эднә күчнь 350 МВт тогтаҗана. Хальмг Таңһчд «Фортум» компань салькна күчәр көдлдг хойр станц, Салынск болн Целинн, эдлврт орулв. Станц болһна күчнь 100 МВт тогтаҗана.

Электрокүчнә станцс таңһчд салькна генерацин хамгин ик объектс болҗ тоолгдна. Түрүн авгтан нарна күчәр көдлдг станц (78 МВт) 2021 җилин намрар электрокүчиг гүртмәр хулддг рынкиг экләд теткх. 2020 җилин дундурт СЭС күцц кевәр электрокүч кеҗ һарһҗ көдлхмн. Эн хамцу төсв Әрәсәд инновационн халхиг делрүллһнд, тер мет Хальмг Таңһч даңгин шинәс электрокүч кеҗ һарһдг халхар нүүрт һарлһнд нилчән күргхнь мөн гиҗ корпорацин вице-президент Александр Чуваев келсн болдг. 2018 болн 2019 җилмүдт даңгин шинәс электрокүч кеҗ һарһдг объектс тосхлһна халхар инвестиционн төсвс шүүҗ авлһна марһасин ашар Хальмгт нарна күч олзлҗ көдлдг станцс тосхгдхмн.