Әрәсән кикбоксингин Федерацин президент Вадим Украинцев Хальмгин Толһач Бату Хасиковд Федерацин хүврүллһнд орлцх үрвр кев. Бату Хасиков зөвән өгснә тускар зәңглв. Таңһчин делгрлтин төлә федеральн повесткд орх кергтә.

Бату Хасиковин келсәр, орн-нутгин бәәдл-җирһлд нилчән күргҗәх олн зүсн халхар чинртә шиидврмүд тогталһнд шунҗ орлцх кергтә. Кемр федеральн повесткд орлцхла, мана таңһчд оньган өгх. Аштнь мана таңһчд инвестиц орулх, шин төсвс күцәгдх. Келхд, спортын халхар бәәдл ясрх. Хальмгт спорт делгрүлхин болн олнд дунд тархахин төләд көдлмштән шин эв-арһ олзлҗ, федерацсин үүлдвриг шинрүлҗ хүврүлх кергтә.

«Цуг орн-нутгт мет, таңһчд әмтн эрүл-чик авг-бәрц бәрхәр зүткҗәнә, тегәд альд чигн спортивн инфраструктур эркн кергтә болҗана. Мана таңһчд спорт өргҗүлхин болн билгтә баһчудыг дөңнхин, тер мет олн әмтиг спортар соньмсулхин төләд өдгә цагин эв-арһ олзлҗ, шин кевәр көдлҗ, федерацсин үүлдвринь хүврүлх кергтә болҗана. Зуг федеральн төсвст орлцҗ, федеральн организацсла нөкцҗ үүлдҗ, цуг эн тоотыг күцәҗ болхмн», – гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков темдглв.

Кикбоксинг олимпийск зүсн спортын тоод орҗ чадх, тегәд эн эв-арһиг эрк биш олзлх кергтә. Хальмгин Толһачин келсәр, таңһчд кикбоксинг түргн кевәр делгрүлҗ өргҗүлх кергтә. Бату Сергеевич өгсн даалһврар эн өдрмүдт Хальмгин кикбоксингин Ассоциацин аккредитацин керг-үүл төгсҗ йовна. «Федеральн шиидврмүд ухалҗ белдлһнд орлцҗ, Хальмгин бәәдл-җирһлин олн зүсн халхиг шунмһаһар делгрүлҗ, Әрәсәд ик тусан күргҗ чадхвидн гиҗ иткҗәнәв», – гиҗ Бату Хасиков товчлҗ келв.