Элстд хулха кесн таңһчин хотл балһсна һурвн күүнә туст уголовн керг-үүл бүтәҗ, эднә туст гемшәлһнә ашлвр прокуратур һарһҗ батлв.

Мөшклһнә тааврар, үүл татсн улс 2019 җилин бар сарас авн 2020 җилин хөн сар күртл урдаснь түлкүрмүдин дубликат болн терзин шил дарҗ һарһдг тоот белдҗ, Элстин әмтнә гермүдт болн патьрмудт зөв угаһар орҗ, мөңг болн алтн кегдлмүд хулхалҗ авсмн. Тер мет эдн Элстин цутхлңд һосн-бамшгин делгүрин үүдинь хамхлҗ, дотрнь орҗ, мөңг хулхалсмн.

Эднә туст бүтәгдсн уголовн керг-үүлиг батлгдсн гемшәлһнә ашлврла хамднь Элст балһсна зарһд орулв.