Моһа сарин нег шинд хаалһин-харулын цергллтин көдләчнр хаалһин хаҗуд бальчгт зогсҗасн ик аца зөөдг көлгн-күчиг чирҗ һарһв.

Энүнә тускар тањһчин МВД-н барин цергллт зәњглҗәнә. ГИБДД-н көдләчнр Элстиг эргәд давҗ һардг хаалһар йовҗ йовад, ик аца зөөдг көлгн бальчгт зогсҗасиг үзв. Җолач чиигтә, бальчгта һазрт зогсасн көлгән ормасн көндәҗ эс чадв. Энүнә келсәр, амрхар көлгән хаалһин хаҗуд зогсаҗ. Болв хурта-чиигтә цагт көлгн-күчәр хаалһин хаҗуһар йовхд әәмшгтә болдгин тускар эн мартчкҗ. Сөөни дуусн көлгән бальчгас һарһҗ авхар ядв. ДПС-ин көдләчнр җолачд нөкд болхар шишлњ техник олзлҗ, көлгиг бальчгас чирҗ һарһад, хату девскртә хаалһд тәвв.

Хальмгин МВД-н Госавтоинспекцин көдләчнр бачм дөњ күргсн төләднь залу күн эднд ханлтан өргв.