Таңһчин сурһульчнр «Мои герои большой войны» гидг цугәрәсән марһанд орлцҗ чадҗана. Энүнд орлцхин төлә моһа сарин 31 күртл эрлһән орулх кергтә.

Төрскән харсгч Алдр дәәнд орлцачнриг күндлҗ, ач-тусинь хәрүлх күслтәһәр эн үүдәгч марһан бүрдәгдҗәнә. Марһан зурһан номинацас тогтна. «Зурсн зург» болн «Шүлглән» гидг номинацст онц көдлмш белдҗ болхмн; «Видеорепортаж», «Ду дуллһн», «Би бииллһн» болн «Өвәрц жанр» гидг номинацст онц кевәр болн олар белдсн көдлмш илгәҗ болхмн. «Зурсн зург» гидг гидг номинацин дииләчнрин көдлмшиг олзлҗ, коллекционн поштын открыткс кехмн. «Әрәсән пошт» бичкн кемҗәһәр эн открыткс кеҗ һарһад, дииләчнриг ачллһна керг-үүлдврт олна оньгт тусхах.

Марһана йовудт сурһульчнр «Маленькие герои большой войны» гидг дегтрлә таньлдҗ, дәәнә цагт баатрльг йовдлмуд һарһсн бичкдүдин тускар медҗ чадхмн. РФ-н сойлын ачта көдләч, Әрәсән бичәчнрин ниицәнә гешүн, тууҗ номин доктор, полковник, дәәнә цагиг шинҗлдг тууҗч, ветеран Аркадий Никоноров эн дегтрин түүрвәч-тогтагч болна. Марһана тускар сайтд тодрха зәңгллһнлә таньлдҗ, эрлһән орулҗ болхмн.