Таңһчин МВД-н зәңглсәр, Элст балһсна бәәрн 41-тә күүкд күн меклгдсн йовдлар уголовн керг-үүл бүтәгдҗ, мөшклһнә керг-үүлдвр күцәгдҗәнә.

Эн күүкд күн социальн сетьд мөңгнә мөрән марһас болн лотерей бүрдәдг наадна канал олҗ авсмн. Һоллгч мөрә шүүҗ авхв гиҗ иткәд күүкд күн зааҗ өгсн тооцана тойгт кесг сааҗ мөңгән илгәсмн. Һоллгч мөрә шүүҗ авн гиҗәнәт гисн зәңгллһ энүнд ирсмн. Цааранднь нааднд орлцхин төлә күүкд күн дәкәд мөңгән илгәһәд бәәҗ. Шүүгдснә хөөн энүг мекләд мөңгинь авсинь медв. Мекллһнә «лотерейд» орлцҗ, күүкд күн ут тоодан 10 минһн арслңд һарутсмн.

Полицин көдләчнр бачм хәәврин керг-үүлдврмүд күцәҗәнә. Хальмгин МВД-н Заллт социальн сетьд саглхмн гиҗ таңһчин әмтиг хөрҗәнә.