Хальмгин Мөшклһнә комитет Элстин олн давхр герт зеткртә йовдл учрасн Элст балһсна бәәрн 40-та залун туст бүтәсн уголовн керг-үүл төгсәв. Энүнә тускар ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Элстин 2-ч микрорайона 15-ч тойгта олн давхр герин нәәмдгч давхрт бәәх патьрин хот болһдг хорад саглуллһна зокалмуд күцәлго, газ олзлсмн. Терүнә учрар тер бәәрнд газин болн аһарин холян тогтсмн. Патьрин эзн залу һал шатаҗ, тәмк татхар седхлә, газин болн аһарин холян хаһрсмн. Энүнә көлтә олн давхр герин патьрмуд, подъездин эрсмүд болн давхрмудын хорасиг әңглсн эрсмүд эвдрсн болдг. Мөшклһнә керг-үүлдврмүд күцәснә ашар тер залу зеткр учраснь илдкгдв.

Зеткртә йовдл учрснас көлтә эн олн давхр герин хойр подъездин патьрмуд эвдркә гиҗ тоолгдв. Энд әмтнд бәәҗ болшго. Бүтәгдсн уголовн керг-үүләр мөшкәч цуг герчнрәс сурлһ авв, тер мет таңһчин меҗә һатц чигн зарһин шинҗллт кегдв. Эндр өдр эн уголовн керг-үүләр цуг бәрмт цаас цуглулҗ, бел кеҗ, зарһд орулв.

Әрәсән правит ельствин Ахлач Михаил Мишустин таңһчд ирлһнә кемд эн төриг хаһлхд нөкд болхан медүлв. Эн туст РФ-н тосхлтын, финансин болн экономическ делгрлтин министерствст даалһвр өгсн болдг. Эн ведомствс гер-бүүрәр тетклһнә кергт мөңг (178 сай арслң) йилһҗ өглһнә туск тогтаврин төсв ухалҗ белдҗ, правительствд орулх зөвтә.