Хальмгт нарна нилчәр кеҗ һарһдг электрокүчнә хамгин ик болн күчтә станц тосхгдх. Инвестицсин Әрәсән Саң, тер мет Ар үзгин Европд нүүрлгч энергетическ компань болҗ тоолгддг болн Әрәсәд даңгин шинәс кеҗ һарһдг электрокүчнә халхар нүүрт йовх «Фортум» компань Хальмгт нарна күч олзлҗ көдлдг станц тосхлһна төлә мөңг һарһхмн. Станцин күчнь 116 МВт тогтахмн.

Эннь Әрәсәд нарна күч олзлҗ, электрокүч кеҗ һарһдг ик чигн объект болх. «Көк» энергетикин төсв күцәлһнә тускар Хальмгин Толһач Бату Хасиков болн «Фортум» компаня вице-президент Александр Чуваев 2019 җилин мөчн сард үгцсмн гиҗ «Эксперт Юг» аналитическ Цутхлң темдглв. Таңһчин Толһач Бату Хасиковин тоолврар, цуг нарт делкәд шинәс кеҗ һарһдг электрокүчиг олзлхар шунҗана. «Энтн цуг халхар туста болна. Йиртмҗиг эвдхш, эргндк бәәдлд хорлт күргхш, экономическ халхар олзта-туста, иргчдән цааранднь делгрүлҗ өргҗүлх эв-арһ бәәнә», - гиҗ Бату Хасиков итклтәһәр келнә.

2020 җилд таңһчд салькна күчәр көдлдг Салынск болн Целинн электрокүчнә станцс эдлврт орулгдв. Эн хойр станц таңһчд электрокүч кеҗ һарһдг хамгин ик объектс болҗ тоолгдҗана. Давсн җилин намрас авн салькна күчәр көдлдг Салынск болн Целинн станцс электрокүчиг гүртмәр хулддг рынкиг теткдг болв. Эн станц эдлврт орулгдсна нилчәр таңһчин бюджетд ору орҗана, цөөкн көдлмшч орм бүрдәгдв.

Эннь зуг эклц. Даңгин шинәс электрокүч кеҗ һарһдг халхиг цааранднь улм делгрүлхмн гиҗ «Эксперт Юг» зәңглв.