Күүкд улсин нарт-делкән Өдрин өмн өргнд «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентствин дегтрин болн седкүлин редакц Хальмг ик сурһулин багш, филологическ номин кандидат Александр Лиджиевин «Йорлгч зүүдн: дүрмүд болн темдгүд» («Вещие сны: образы и символы») гидг дегтриг барас һарһв.

Эн дегтрт хальмгудын сойлд зүүд цәәлһлһнә заңшалмуд шинҗлҗәнә, тер мет талдан чигн моңһл келн-улс зүүд яһҗ тәәлдгин тускар келгднә. Хуучн бичмрин хальмг болн моңһл текстд зүүднә цәәлһврин болн тәәлврин тускар бичсиг түрүн болҗ цуглулҗ, диглҗ, сойлын-тууҗин, мифологическ, бурхн-шаҗна болн психологическ халхар шинҗлсмн. Урдк цагт моңһл келтнр нег сойлта болн тууҗта бәәсмн. Тегәд чигн энүнәс иштә хальмг келн-әмтнә уңгинь медҗ авч болна.

Хальмгудын болн талдан моңһл келтнрин улсин цәәлһвр өгчәх текстиг дүңцүлхлә, орчлңгиг медх, шинҗлх хәләцнь талдан чигн келн улсин хәләцлә өөрхн болна. Тер юңгад гихлә бурхн- шаҗн делгрәд уга цагт олн зүсн келн улсин хәләцнь, ухан-тоолврнь, санан-седклнь әдл чигн болдг бәәҗ.

Йириндән зүүднә тәәлвриг амн үгәр келҗ йовсмн. Хальмгудын болн моңһл келн әмтнә заңшалд хуучн хальмг, моңһл болн төвд бичмр текстс хадһлгдҗана. Тегәд чигн кезәңк цагин тууҗла таньлдҗ болхмн. Дегтрт өдгә цагин хальмг келнд эс олзлгддго хуучн үгмүд харһна. Әмтн йорллһна туск текстс тод бичгәс болн хуучн моңһл бичмр келнәс өдгә цагин хальмг келнд буулһсмн. Кемр ямр нег умшачд түүрвәчин орчуллһн эс таасгдхла, бийснь орчулҗ, темдгәр тааҗ келлһиг эврәһәрн цәәлһҗ чадҗана. Дегтрт сөрүд тоот харһна. Тер юңгад гихлә йорин туск цәәлһвр олн зүсн хуучн бичмрәс авсмн. Тернь сән, яһад гихлә талданар цәәлһҗ, му йор бүтшго гиҗ нәәлҗ болхмн.