Сарң өдр, моһа сарин 8-д, 15 часла, Элстүр Минеральные Воды балһснас түрүн самолет нисҗ ирв.

Урднь иим маршрутар самолет нисдго бәәсмн. Ода болхла Элстәс Минеральные Воды балһснур нег часин эргцд самолетар күрч болхмн. Эн балһсд хоорнд долан хонгт хойр дәкҗ авиарейсмүд күцәгдхмн. Минеральные Воды балһснас нисҗ ирсн түрүн самолетыг болн түрүн пассажирмүдиг хальмг келн-улсин бүшмүд өмссн болн хадг татсн күүкд улс тосч авв. Минеральные Воды балһснас тууҗд түрүн болҗ күцәгдсн шуд авиарейсин тускар олнд зәңглхәр бәәх блогермүдиг болн седкүлчнриг хальмг цәәһәр болн боорцгар тоов. «Йир өвәрцтә йовдл», - гиҗ эдн тоолврарн хувалцв. Гиичнрин төлә хальмг би биилҗ, ду дуулҗ, сергмҗ үүдәв. Дарунь байрин керг- үүлдвр эклв. Энүнд өөдән үүл дааҗах улс орлцв.

Хальмгин Толһачин, таңһчин правительствин болн «Аэропорт Элиста» Акционерн ниицәнә хамцу үүлдврин нилчәр болн батлгдсн бооцана йовудт «Минеральные Воды-Элиста-Минеральные Воды», «Ростов-на-Дону-Элиста-Ростов-на-Дону», «Сочи-Элиста-Сочи» маршрутмудар рейсмүд секҗәнә. Әмтиг 70 зәәтә, таалмҗта АТR-72 самолетар зөөхмн. Шин рейс секлһнд нерәдгдсн керг үүлдврт таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев орлцҗ, йөрәлин үг келв.

«Шин рейс секлһн – энтн ончта, чинртә йовдл. Рейсмүдин болн пассажирмүдин тооһинь икдүлхәр зуралҗанавидн. Аэропорт делгрүлҗ, өргҗүллһнд күцәмҗ дурдҗанавидн», - гиҗ эн келв. Тер мет Наран Кюкеев цуг күүкд улсиг Моһа сарин 8 байрла йөрәв. «Ютэйр» авиакомпаня әңгин һардач Евгений Смирнов ухан-тоолврарн хувалцв: «Бидн «Минеральные Воды-Элиста» шин рейс секвидн. Энтн мадна төлә ончта рейс. Тер юңгад гихлә энтн шин регионд күцәгдҗәнә. Мөчн сард дәкәд нег шуд рейс: Элст-Сочи секхвидн. Тегәд Сочи тал зурһан рецс күцәгдх: хойр шуд рейс болн дөрвн стыковочн рейс».

Тер мет керг-үүлдврт таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Виктор Джанжиев орлцҗ, үг келв: «Эндр ончта, байрта өдр мөн. Әрүн седкләсн «Ютэйр» авиакомпаньд ханлтан өргҗәнәвидн. Цааранднь чигн иигҗ олзта-тустаһар нөкцҗ үүлдхвидн гиҗ нәәлҗәнәвидн». Бас

Виктор Джанжиев хальмг келәр йөрәл тәвҗ, сансн санань күцтхә, сексн үүлнь бүттхә гиҗ йөрәв. Шин рейст түрүн билет хулдҗ авсн күүкнд байрин бәәдлд белг бәрүлҗ өгв. Ульяна күүкн Минеральные Воды балһснас Санкт-Петербург балһснур самолетар нисҗ йовсмн. «Эндр ончта кевәр самолетар йовҗ йовнав. Невчкн зуур Хальмгт цаган давулх арһ учрснд байрта бәәнәв. Хальмг келн-улсин җигтә сәәхн заңшалнь намаг өврүлв. Һарсн өдрләнь йөрәхәр эк талан адһад, түрүн билет хулдҗ авснь тер», - гиҗ Ульяна келв.

Сүл һурвн җилин эргцд рейсмүдин то 2,8 холванд өсв, пассажирмүдин то зурһан холванд икдв гиҗ таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев темдглв. Һурвн шин рейсас нань дәкәд чигн шин рейсмүд секгдхнь маһд уга. Сивр болн дунд Поволжье тал рейсмүд бүрдәхин туст көдлмш кегдҗәнә. Тер мет шаң йилһҗ өгх дөңцл мөңгәр рейсмүд делгрүлхмн. «Аэропорт инвестормудыг орлцулхин төләд көдлмш кеҗәнә. Нөкцҗ үүлдәд, шин аэровокзал секх саната», - гиҗ эн ухан-тоолврарн хувалцв.

Сарң өдр, моһа сарин 8-д, 15 часла, Элстүр Минеральные Воды балһснас түрүн самолет нисҗ ирв. Урднь иим маршрутар самолет нисдго бәәсмн. Ода болхла Элстәс Минеральные Воды балһснур нег часин эргцд самолетар күрч болхмн. Эн балһсд хоорнд долан хонгт хойр дәкҗ авиарейсмүд күцәгдхмн.

Минеральные Воды балһснас нисҗ ирсн түрүн самолетыг болн түрүн пассажирмүдиг хальмг келн-улсин бүшмүд өмссн болн хадг татсн күүкд улс тосч авв. Минеральные Воды балһснас тууҗд түрүн болҗ күцәгдсн шуд авиарейсин тускар олнд зәңглхәр бәәх блогермүдиг болн седкүлчнриг хальмг цәәһәр болн боорцгар тоов. «Йир өвәрцтә йовдл», - гиҗ эдн тоолврарн хувалцв. Гиичнрин төлә хальмг би биилҗ, ду дуулҗ, сергмҗ үүдәв. Дарунь байрин керг- үүлдвр эклв. Энүнд өөдән үүл дааҗах улс орлцв.

Хальмгин Толһачин, таңһчин правительствин болн «Аэропорт Элиста» Акционерн ниицәнә хамцу үүлдврин нилчәр болн батлгдсн бооцана йовудт «Минеральные Воды-Элиста-Минеральные Воды», «Ростов-на-Дону-Элиста-Ростов-на-Дону», «Сочи-Элиста-Сочи» маршрутмудар рейсмүд секҗәнә. Әмтиг 70 зәәтә, таалмҗта АТR-72 самолетар зөөхмн. Шин рейс секлһнд нерәдгдсн керг үүлдврт таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев орлцҗ, йөрәлин үг келв.

«Шин рейс секлһн – энтн ончта, чинртә йовдл. Рейсмүдин болн пассажирмүдин тооһинь икдүлхәр зуралҗанавидн. Аэропорт делгрүлҗ, өргҗүллһнд күцәмҗ дурдҗанавидн», - гиҗ эн келв. Тер мет Наран Кюкеев цуг күүкд улсиг Моһа сарин 8 байрла йөрәв. «Ютэйр» авиакомпаня әңгин һардач Евгений Смирнов ухан-тоолврарн хувалцв: «Бидн «Минеральные Воды-Элиста» шин рейс секвидн. Энтн мадна төлә ончта рейс. Тер юңгад гихлә энтн шин регионд күцәгдҗәнә. Мөчн сард дәкәд нег шуд рейс: Элст-Сочи секхвидн. Тегәд Сочи тал зурһан рецс күцәгдх: хойр шуд рейс болн дөрвн стыковочн рейс».

Тер мет керг-үүлдврт таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Виктор Джанжиев орлцҗ, үг келв: «Эндр ончта, байрта өдр мөн. Әрүн седкләсн «Ютэйр» авиакомпаньд ханлтан өргҗәнәвидн. Цааранднь чигн иигҗ олзта-тустаһар нөкцҗ үүлдхвидн гиҗ нәәлҗәнәвидн». Бас Виктор Джанжиев хальмг келәр йөрәл тәвҗ, сансн санань күцтхә, сексн үүлнь бүттхә гиҗ йөрәв. Шин рейст түрүн билет хулдҗ авсн күүкнд байрин бәәдлд белг бәрүлҗ өгв. Ульяна күүкн Минеральные Воды балһснас Санкт-Петербург балһснур самолетар нисҗ йовсмн. «Эндр ончта кевәр самолетар йовҗ йовнав. Невчкн зуур Хальмгт цаган давулх арһ учрснд байрта бәәнәв. Хальмг келн-улсин җигтә сәәхн заңшалнь намаг өврүлв. Һарсн өдрләнь йөрәхәр эк талан адһад, түрүн билет хулдҗ авснь тер», - гиҗ Ульяна келв.

Сүл һурвн җилин эргцд рейсмүдин то 2,8 холванд өсв, пассажирмүдин то зурһан холванд икдв гиҗ таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев темдглв. Һурвн шин рейсас нань дәкәд чигн шин рейсмүд секгдхнь маһд уга. Сивр болн дунд Поволжье тал рейсмүд бүрдәхин туст көдлмш кегдҗәнә. Тер мет шаң йилһҗ өгх дөңцл мөңгәр рейсмүд делгрүлхмн. «Аэропорт инвестормудыг орлцулхин төләд көдлмш кеҗәнә. Нөкцҗ үүлдәд, шин аэровокзал секх саната», - гиҗ эн ухан-тоолврарн хувалцв.