Одахн Әрәсән эрүл-менд харлһна Министерствд Хальмгт шин олн халхин медицинск цутхлң тосхлһна төр хәләгдв. Таңһчин П.П. Жемчуевин нертә больницин медлд гүлгн гемтә әмтиг эмндг медицинск учреждень бүрдәх саната. Энүнә тускар Хальмгин правительствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Әрәсән эрүл-менд харлһна министрин дарук Наталья Хорова һардҗ давулсн көдлмшч селвлцәнд Хальмгин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, таңһчин эрүл-менд харлһна министр Юрий Кикенов, тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Виктор Джанжиев орлцв. Олн халхин медицинск цутхлңд месллһнә кесг әңгүд бүрдәхәр зуралҗана. Эн шин медицинск учрежденя төсвиг таңһчин эрүл-менд харлһна министерств гүлгн гемәс хөрлһнә Н.Н.Блохинә нертә Келн-улсин медицинск-шинҗллтин цутхлңла хамцу үүлдҗ кехмн. Әрәсән эрүл-менд харлһна министерств эднә ухалҗ белдсн төсвиг шинҗлснә хөөн зөвшәлән өгхмн.

Хальмг Таңһчин социальн-экономическ көтлврин керг-үүлдврмүд күцәлһнә йовудт эн җил төсвин-тооцана цаасинь белдҗ, шинҗллтин ашлвринь авч, 2023 җилд тосхгдх эн объектиг шишлң инвестиционн көтлврт орулхмн. Хальмгин Толһач Бату Хасиков болн таңһчин правительств ИПР-ин керг-үүлдврмүд бүрткҗ, йос заллһна федеральн органмудла залһлда бәрҗ, нөкцҗ үүлдҗ, объектсиг мөңгәр тетклһнә болн Онц көтлврин зурад сольврмуд оруллһна төрмүдиг бачм кевәр хаһлхар шунна.