Одахн Әрәсән эрүл-менд харлһна Министерствин медәнд үүлддг Р.Р.Вреденә нертә травматологийин болн ортопедийин Келн-улсин медицинск шинҗллтин төвин көдләчнр Хальмгт ирсн билә. Төвин һардач, медицинск номин доктор, профессор Рашид Тихилов, регионмудла залһлда бәрлһнә керг-төрәр һардачин дарук, медицинск номин доктор Игорь Шубняков, регионмудла залһлда бәрлһнә керг-төрәр бүрдәмҗин-методическ әңгин залач, медицинск номин кандидат Евгений Вебер таңһчур ирсмн. Энүнә тускар Хальмгин Толһачин барин цергллт зәңглв.

Р.Р.Вреденә нертә номин төв орн-нутгт травматологийин болн ортопедийин керг-төриг зүүцүлҗ һардхмн. Медицинск шинҗллтин төвин элчнр Хальмгт ирҗ, эн туст кеҗ-күцәҗәх көдлмшлә таньлдв. Көдлмшч кергәр ирлһнә кемд төвин көдләчнр таңһчин больницд одв. Энд эдн травматологическ әңг хәләв, әмтн гемнсн өвчнә учр-утхар соньмсв. Тер мет медицинск шинҗллтин төвин көдләчнр таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Галина Динкиевала болн таңһчин штатн биш ах травматолог, таңһчин больницин травматологическ әңгин һардач Олег Болдыревла харһҗ күүндв. Төв регионмудын эмчнрт цуг халхин дөң күргхән медүлв.

Телемедицинә эв-арһ олзлҗ, гемтә улст селвг өгхмн, оборудованяр тетклһнә халхар нөкд болхмн, эмчнрт методическ дөң күргхмн.