Мөрн сарин 16-ас авн экләд, нег сарин эргцд Элст балһсна хаша-хаацас  хагсу, үрҗ одсн урһмлыг хог-богин полигон тал өңгәр зөөҗ, орулҗ болхмн. Ода балһна әмтн, тер тоод онц эзнә гермүдт бәәдг улс чигн, эргндк һазран, хаша-хаацан ахулҗана. Терүнә йовудт урһмлын хог-бог икәр хурна. Урднь иим зүсн хог-бог зөөҗ һарһхин төлә дәкәд немр бооца батлх кергтә бәәсмн. Болв мөрн сарин 16-ас авн нег сарин эргцд урһмлын хог-богиг өңгәр зөөҗ һарһҗ болхмн. Элст балһсна толһач – ЭГС-ин ахлач Николай Орзаев һардҗ давулсн көдлмшч селвлцәнд хог-бог ахулһна, зөөҗ һарһлһна туст дааврта организацин һардачла күүндҗ, эн төриг хаһлх үгцв. «СпецАТХ» ООО-н һардач Мингиян Эминовин темдглсәр, онц эзнә гермүдт бәәдг әмтн урһмлын хог-богиг долан хонгин ямаран өдрмүдт полигонд өңгәр зөөҗ  орулхин тускар даруһас зәңглхмн.