РФ-н СК-н Хальмг Таңһчд үүлддг Мөшклһнә заллтын Хар Һазра райодын хоорндк мөшклһнә әңгд Әрәсән региональн УФСБ-н материалар района дегтрин саңгин капитальн ясвр кеҗәсн коммерческ организацин элчин туст уголовн керг-үүл бүтәв. Мөшклһнә тааврар, 2018 җилин така сарас авн бар сарин күртл коммерческ организацин элч шаңһа мөңг хулхалхар сана зүүҗ, таңһчин Хар Һазра района Комсомольск поселкд района дегтрин саңд күцц кевәр ясврин көдлмш кеснә туск хуурмг цаас учрежденьд орулҗ өгсмн. Аштнь муниципальн шаңһа учреждень коммерческ организацд зөв угаһар 500 миңһ һар арслң өгсн болдг. Тер мөңгиг коммерческ организацин элч хулхалад, бийдән авсмн.  

Ода мөшклһнә әңгин көдләчнр зака эвдсн йовдлын цуг учринь илдкҗәнә. Уголовн керг-үүлин туст цааранднь мөшклһнә керг-үүл күцәҗәнә.