Одахн Хальмгин Толһач Бату Хасиков объектсин тосхлтын, шинрүллһнә, капитальн ясврин кергиг теткдг региональн штабин сүүриг һардҗ давулв. Керг-үүлдврт таңһчин правительствин гешүд, министерствсин һардачнр, райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр, тер мет төсвсин организацсин ахлачнр орлцв. Энүнә тускар таңһчин Толһачин барин цергллт зәңглв.

Селвлцәнд 2021 җилд күцәгдх «Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна эмнлһнә учрежденьсин шинрүллһн» гидг региональн көтлврин туск төр хәләгдв. «Хальмгин райодт эмчин йисн офисин төсвин-тооцана цааснд оньган тусхаввидн. Кемр эн кергт орлцачнр шунмһаһар нөкцҗ үүлдхлә, тиигхлә төсв күцәмҗтәһәр бәәдл-җирһлд тохрагдхмн. Тегәд чигн объектин тосхлтын көдлмшиг өөдән чинртәһәр күцәхин төләд тосхлтын девсң болһна йовудт подрядн организацла залһлда бәрх  кергтә», - гиҗ Бату Хасиков тоолврарн хувалцв. Тер мет таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев тосхлтын организацсла нөкцлтин үүлдврин олз-туснь темдглв. 

Эн җилин түрүн һурвн сарин эргцд райодын муниципальн бүрдәцс капитальн тосхлтын объектсин төлә эмнлһнә учрежденьст өңгәр һазрин участкс йилһҗ өгв гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Галина Динкиева зәңглв. Энүнәс нань Приютна района Песчаный селәнд эмчин офис тосхлһна төләд цуг санитарн-эпидемиологическ болн бәәр олзллһна зокалмудла болн некврмүдлә ирлцәтәһәр төсвин-тооцана цаас ухалҗ белдсмн.

Сүүр төгсснә хөөн таңһчин Толһач балһсна бичкдүдин поликлиникин тосхлтыг дуусч, бел кесинь шинҗлҗ бүрткв.

«Удлго бичкдүдин поликлиник эдлврт орулгдх. Күүкд-көвүд сән, таалмҗта таалд эмнлһ авч чадхмн», - гиҗ Бату Хасиков келв.