Одахн таңһчд нег күн британск зүсн коронавирусн өвчәр гемнсн йовдл түрүн болҗ илдкгдв. Энүнә тускар Хальмгин ах санитарн эмч, таңһчд үүлддг Роспотребнадзорин һардач Джангар Санджиев зәңглв.

Тер күн цааранднь хальдврта гемиг тархашгон төләд хөрлһнә керг-үүлдврмүд бүрдәҗ давулгдв. Давсн җилин намрар Англь орн-нутгт шин зүсн коронавирусн гем илдкгдсмн. Терүг британск зүсн коронавирус гиҗ нерәдсмн. Британск зүсн коронавирусн гем түргәр тарҗ, әмтнд хальдна. Дәкәд болхла эн зүсн коронавирус хальдхла, күн күндәр гемтнә. Британск зүсн коронавирусн өвчәр баһ наста улс чигн олар гемннә. Тер мет южноафриканск зүсн коронавирусн гем түгҗәнә. Урднь коронавирусар гемтәд эдгҗ одсн улст дәкнәс эн зүсн коронавирусн өвчн хальдх әәмшг бәәнә. Тер юңгад гихлә южноафриканск зүсн коронавирусн өвчн бат болҗана. Британск болн южноафриканск зүсн коронавирусн гем экләд түгхмн. Тегәд чигн хальдврта гемәс саглҗ, тәрлһ келһүлх кергтә.

Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин барин цергллтин зәңглсәр, өдгә цагт таңһчд 24 миңһ һар күүнд тәрлһ кесн болдг. Тәрлһ кехәр бәәх әмтн шаңһа туслмҗин болн «Калмдоктор» порталмудт бийснь бичгдҗ эс гиҗ поликлиникд ирҗ бичгдҗ чадҗана. Элстд әмтнә төлә таалмҗта бәәдл тогтахин төләд һурвн йовһн медицинск комплекс:«Магнит» гипермаркетин, «Смешные цены» делгүрин болн «Элст» гиичлүрин өөр тогтагдв. Кен чигн урдаснь бичгдлго эн йовһн комплекст гемәс хөрлһнә тәрлһ авч чадх. Зуг бийләһән бәрмт цаасан (паспорт, ОМС-ин полис болн СНИЛС) авч одхмн.