Омск балһснд мөрн сарин 15-ас авн 19 күртл олн зүсн чиңнүрин багд уйн наста көвүд болн күүкд дунд каратэ зүсн спортар Әрәсән Первенств давв. Энүнд Хальмгин каратистнр орлцҗ, сән белдврән үзүлв. Энүнә тускар таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерств зәңглҗәнә.
 
Марһанд Әрәсән 57 регионас 1000 һар спортсмен орлцҗана.
 
Хальмг Таңһчас «РКСШОР» РК-н БУ-н болн РК-н каратэн Федерацин элчнр марһанд орлцҗ, чидлән сөрҗ, күцәмҗ бәрв. 14-15 наста күүкд дунд, 54 киил даву чиңнүрин багд Алтана Басангова нүүрт һарв. 14-15 наста көвүд дунд, 57 киил күрдго чиңнүрин багд Сергей Авершин болн бас иим наста күүкд дунд, 47 киил күрдго чиңнүрин багд Марина Бальджикова цаһан мөңгн медаль шүүҗ авв. 16-17-та көвүд дунд, 76 киил күрдго чиңнүрин багд Михаил Менкеев күндтә һурвдгч орм эзлв.