Эн җилин эклцәр «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентств корпоративн көтлврин йовудт 36 көдләчиг шин коронавирусн хальдврта өвчәс гетлүлҗ, даатхлһна бооца батлсмн.

Эн бооцан үүлдҗәхин болзгин эргцд күн эн хальдврта гемәр гемтхлә, терүнд даңцалһна мөңг өгнә. Коронавирусн гемәр гемнсн тускар иткүлҗәх медицинск бәрмт цаас орулҗ өгхлә, 21 миңһн арслң авч болхмн. Тер мет эн даатхлһна бооца батлсн күүнә өрк-бүлин гешүднь чигн гемнсн цагт даңцалһна мөңг авч чадхмн. Даатхлһна корпоративн көтлврт орлцҗах көдләч 1000 арслң өгнә, эн күн көдлҗәх организац болхла энүнә төлә 2000 арслң өгнә. 

«Даатхлһна бооца батлсна хөөн сар давад, би гемтв. Өрәл сардан гемнв. Бийм невчкн сән болсна хөөн поштар дамҗулад организацд бичг илгәв, терүндән коронавирусн хальдврта гемәр гемнсиг иткүлҗәх медицинск бәрмт цаас, шинҗллтин ашлвр дахулад өгүлв», - гиҗ «Калмыкия» РИА-н көдләч келҗ өгв.