Мөрн сарин 25-д, 13 часла, шин сойлын талвңд – Б.Б.Городовиковин дачд «Районнале» балһсна фестиваль эклх. Энүнә тускар «Калмыкия» РИА-д болсн харһлтын йовудт керг-үүлдврин бүрдәһәчнр Ольга Рокаль болн Елена Тарасенко, таңһчин сойлын болн туризмин министр Саглара Тюрбеева, спортын болн баһчудын политикин министерствин әңгин һардач Эрдни Сангаджиев тодрахаһар келҗ өгв. Арт-резиденц тогтах баһчудын негдлтсиг хамцулх күслтәһәр эн фестиваль давулгдхмн.

«Сүл цагт эс олзлгдҗах һазрин, бәәрнә ул деер сойлын кластер тогтагдна. Иим ормд үүдәгч улс хурна, энд эдн харһлтс бүрдәнә. Басан Бадьминович Городовиковин резиденцд иим талвң тогтаҗ болхмн гиҗ мадн ухалвидн. Эн бәәрн ямаран бәәдлтә бәәснь үзәд мадн һундвидн. Үүдәлтин кергәр соньмсҗ, ямр нег соньн тоот үүдәҗ, цаган давулдг бәәрн баһчудт кергтә болҗахнь медгдв. Өврмҗтә керг-үүл, ямр нег седвәр тохрах саната улс өдр болһн мадн тал ирнә. Мадн эднд урмд өгч, эн бәәриг яһҗ хүврүлҗ болхиг үзүлхәр бәәнәвидн», - гиҗ Елена Тарасенко келв. 

Городовиковин дачиг арт-резиденцд хүврүллһнә кергт таңһчин баһчуд шунмһаһар орлцҗана гиҗ бүрдәһәчнр темдглв. Келхд, баахн улс бийснь амфитеатр, олн зүсн кегдлмүд, лаунж-зон кесн бәәнә. «Районнале» фестивалин йовудт билгтә зурачнр, көгҗмчнр, арһлачнр, һарин эрдмин үүлдәчнр өвәрц, соньн программ олна оньгт тусхахмн. Керг-үүлдврин гиичнрин төлә зурачнрин болн зург цокачнрин һәәхүлмүд, соньн лекцс, үүдәгч мастер-классмуд бүрдәгдх, бәәрн арһлачнр кеҗ һарһсн продукц олна оньгт тусхагдх. Олн зүсн янзин көгҗм күңкнх, хальмг келн улсин айс чикнә хуҗр хаңһах, энүнлә дегц электронн көгҗм чигн җиңнх. Энүнәс нань «Районнале» фестивалин тәәз деер биичнр билг-эрдмән һарһҗ дөрлдх, тер мет хальмг дуучнр билгән үзүлх.

Таңһчин сойлын болн туризмин министр Саглара Тюрбеева хальмг үүдәгч баһчудт эврәннь билг-эрдмән үзүлх арһ өгчәх төләднь керг-үүлдврин бүрдәһәчнрт ханлтан өргв. Харһлтын чилгчәр «Калмыкия» РИА-н, «Районнале» фестивалин бүрдәһәчнрин болн «Әрәсән оютнрин отрядмуд» хальмг региональн әңгин хоорнд залһлда бәрҗ, нөкцлтин үүлдвр күцәлһнә туск бооцан батлгдв. Президентск грантмудын Саң «Районнале. Дача Городовикова» төсвиг дөңнв. Эн төсв таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерствин, сойлын болн туризмин мнистерствин дөңнлтәр күцәгдҗәнә.