Хальмгт бизнес дөңнлһнә зура күцәҗәхин нилчәр арһлачнрин то икдв. Таңһчд 2020 җилин ноха сарас авн 2021 җилин мөрн сар күртл 992 онц арһлач болн 132 предприять бүрдәгдҗ, то-дигд авгдв. Тер мет эн кемд 167 ИП болн 7 предприять талдан регионмудас һарад, таңһчд темдглгдв. 2019-2020 җилмүдин ирлцңгү кемлә дүңцүлхлә, эдә то тавн холванд икдсмн. Энүнә тускар Хальмгин Толһачин барин цергллт зәңглҗәнә.

«Давсн җилд мадн удан болзгин эргцд күцәгдх бизнесиг дөңнлһнә зура ухалҗ белдвидн. Экләд күцәгдҗәх зуран ашнь сән гиҗ келҗ болхмн. Хальдврта гем түгсн бийнь, алвна туст шин льгот экләд үүлдснә нилчәр арһлачнрин то икдв», - гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков темдглв.

Региона һардачин тоолврар, эн зура арһлачин үүлдвриг делгрүллһнә болн мана таңһчур шин инвестиц оруллһна төлә урмд өгчәнә.

Таңһчд алвна тәвц 6 процентас 1 процент күртл баһрсмн. Тер мет алвна талдан тәвц шүүҗ авсн арһлачнрин төлә 15 процентас 5 процентд баһрв. 2020 җиләс авн Хальмгт түрүн болҗ темдглгдсн арһлачнриг дөңнлһнә эв-арһ үүлдҗәнә. Алвна туст льготыг 2026 җилин туула сарин нег шин күртл олзлҗ болҗана.

Регионд то-дигд авгдҗ темдглгдсн өдрәс авн арһлачнр льгот олзлҗ чадҗана. Келхд, Роман Руденко алвна льготар соньмсҗ, таңһчд эврә бизнесән темдглҗ, 5 процент олз авсн болдг. Казаняс таңһчур ирсн арһлач Руслан Мифтаховин келсәр, алвна льгот авч болх хамгин өөрхн регион Хальмг Таңһч бәәҗ. Тер учрар мана һазрур ирсн болдг. Ода эн  алвна баһ тәвц – 1 процент олзлна, гиҗ таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.