Таңһчин цуг муниципальн бүрдәцст хаалһс ясхгдхмн. Энүнә тускар таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.
 
Бәәрн һазрт олн әмтн олзлдг көлгн-күчнә хаалһсин ясврин көдлмш келһнә төлә таңһчин бюджетәс демин мөңг йилһҗ өгх мунициальн бүрдәцсиг шүүҗ авлһна керг-үүлдвр төгсв. Удлго РМО-ст 10 сай арслң йилһҗ өгхин төлә бооцас батлгдхмн.
 
«Ут тоодан 13 дууна һар бәәрн хаалһс яхгдх. Давсн җилд 18 дууна һар хаалһ ясгдв, 16 дууна хаалһ тосхгдв, тер тоод Красный Партизан, Һашун Бургуста селәд тал ордг хаалһс, тер дотр Яшкульд Босхомджиевин болн Очировин уульнцст хаалһс, Комсомольскд Немгировин уульнцд нег хаалһ. Таңһчин бюджетәс селәд тал ордг
хаалһс тосхлһна төлә мөңг өгсн деерән селәдт хуучн хаалһс яслһна болн шин хаалһс тосхлһна төлә бас демин мөңг йилһҗ өгнә. Эн көдлмш цааранднь чигн күцәгдҗәнә. Селән һазрт бәәдг әмтнд сән кец-таал тогтахар шунҗанавидн», - гиҗ таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһиин эдл-ахун министр Виктор Джанжиев ухан-тоолврарн хувалцв.
 
Темдглхд, 2019 җилд 20,7 дууна бәәрн хаалһсин ясврин болн капитальн ясврин көдлмш келһнә кергт ут тоодан 130 сай арслң йилһҗ өглһнә бооцан батлгдсмн, 2020 җилд – 19,9 дууна хаалһсин ясврин төлә 120,4 сай арслң йилһҗ өгсн болдг.