Хөн сарин 9-д Алдр Диилврин 76 җилд нерәдҗ, Элстин һол уульнцар дембрлттә бәәдлд цергә болн шишлң техник йовад һархмн. Энүнә тускар Хальмгин правительствин барин цергллт зәңглҗәнә.

«Диилвр» бүрдәмҗин комитетиг һардҗах таңһчин Толһачин седвәрәр Элстд хойр җил дарандан техникин парад бүрдәгдҗәнә. Одахн таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев һардҗ давулсн көдлмшч багин сүүрт эн керг-үүлдврт белдврин төрмүд хәләгдв. Ленинә уульнцар БТР-муд, «Горец» болн «Мустанг» КамАЗ-муд, «Есаул» болн «Выстрел» бат гисн автомобильмүд, аца зөөдг болн харулд йовдг автомобильмүд, мотоциклмүд, МЧС-ин техник, Германьд церглсн Советск цергчүдтә «ГАЗ-69» тамһта көлгн йовад һарх. Тер мет мөр унсн хазгуд чигн керг-үүлдврт орлцхмн.Диилврин Өдрт нерәдгдсн нань чигн олн керг-үүлдврмүд бүрдәгдхмн. «Мөңк полк» гидг акц давх, «Мөңк һал» мемориальн комплекст, тер мет Элстд болн таңһчин райодт дәәчнрин санлд нерәдҗ босхгдсн бумблвст гүрмр цецгүд тәвхмн. Эн өдр ветерамудыг йөрәх, митингүд, концертмүд бүрдәгдх. Керг үүлдврмүд Роспотребнадзорла зөвшәлгдҗ, цуг санитарн некврмүд күцәҗ давулгдхмн.