Элст балһсна администрацин толһач Дмитирй Трапезников давсн долан хонгин ашар болн кех-күцәх керг-үүлдврмүдин зураһар селвлцә һардҗ давулв. Энүнә тускар Элст балһсна администрацин барин цергллт зәңглв. Дмитрий Трапезников Элстд хагсу урһмл, буг өвс хадлһна көдлмшин зура тогтах даалһвр дааврта мергҗлчнрт өгв. Тер мет Элст һолын өөр-шидр хагсу өвс болн хулс хадх кергтә гиҗ заав.

Теегин хотл балһсн Бамб цецгин фестивальд болн хөн сард болх байрин өдрмүдт белдвр кеҗәнә. Дааврта мергҗлчнр фестиваль болх һазрур йовулх көлгн-күчнә маршрут ухалҗ белдҗәнә, тер мет балһсна әмтиг болн гиичнриг тиигәрән күргх автобусин тооһинь диглҗәнә.  

Диилврин Өдр угтҗ, мемориальн комплексмүд, бумблвс ширдҗ, цаһалһҗ, эргндк һазринь ахулҗ цеврүлх даалһвр муниципалитетин һардач өгв. Өдгә цагт балһсна бәәдл ясруллһна көдлмш кегдҗәнә. Долан хонг болһн субботникүд бүрдәгднә. Мөрн сарин 23-д Цугәрәсән субботник болх. Тер мет эн өдр «Кедр Победы» гидг Цугәрәсән акцин йовудт Диилврин паркд урһа модд суулһхмн. «Сән кец-таалта балһсна бәәдл тогталһн» гидг келн-улсин төсвин йовудт эндр өдр скейт-паркин һазриг ясруллһна көдлмш эклҗ кеҗәнә.         

Селвлцәнә йовудт нань чигн чинртә төрмүд хәләгдв, ирлцңгү шиидврмүд һарһгдв, кех-күцәх көдлмшин зура батлгдв.