Одахн «Калмыкия» РИА-н барин төвд таңһчин олна палатын ахлачин дарук, буйнч седклин саңгин һардач Эльза Шамовала болн КалмГУ-н дунд сурһуль-эрдмин факультетин декан, селәнә эдл-ахун номин кандидат Оксана Кониевала харһлт болв. Эдн таңһчд бүрдәгдҗәх «Корзина доброты» гидг акцин тускар келҗ өгв.

Җирн җилин туршарт нарт делкәд күцәгдҗәх Food Bank гидг төсвин дамшлтар ул кеҗ, эн акц бүрдәгднә. Эн төсвин йовудт социальн харслт керглгдҗәх әмтнд хот-хол түгәҗ өгнә.

Хальмгт «Корзина добра» гидг акц тавн җилин эргцд бүрдәгднә. Эн җилин акцин йовудт дөрвн керг-үүлдвр давулхар зувралҗана. Түрүнкнь мөрн сарин 22-т давхмн. Энүнд «Пятерочка» хулд-гүүлгәнә сетин 12 делгүр орлцҗана. Эрмдгтә үртә өрк-бүлмүдт хот-хол түгәх шиидвр авгдв. Хамгин кергтә болдг хот-хол өгхмн. Эннь һуйрин зүүтә хот-хол, үсн, урһмлын тос, цә, консерв, хатсн темсд, кампадь-балта болн нань чигн. Ик зуудан урһмлын тосн кергтә болна. Болв хамгин һоллгчнь – эннь шулун үрдг хот-хол тәвхн биш.

«Мана ик сурһульд факультетмүдин ул деер волонтерск отрядмуд үүлднә. Эн җил 1-ч болн 2-ч курсмудын оютнр акцд орлцҗана. Мана оютнр әмтнд цаһан седкләрн дөң болхар шунна. Буйнч седклин акциг дөңнҗ, баһ теткүлтә улст нөкд болтн гиҗ таңһчин әмтнд дуудвр кеҗәнәв», - гиҗ Хальмг ик сурһулин СПО-н факультетин декан Оксана Кониева үгән товчлв.     

«Корзина добра» акциг «Добро» саң «Русь» хот-хоолын саңла хамцу кевәр давулна. Әрәсәд ут тоодан 56 селән болн балһсн орлцх. Цаг ирвәс эн буйнч седклин керг-үүлдврт орлцачнрин то өсәд йовна.