Таңһчд «Грузоперевозчик» гидг нерәдһлһтә шогта боевик экләд цокҗ авчана. «Калмыкия» РИА-н барин төвд «Грузоперевозчик, калмыцкий вариант» гидг төсвин сценарист Владимир Пашкаевла, оператор-постановщик Данзан Левгиновла болн актермуд Чингис Соскуевла, Милана Лахиновала болн Нина Ванькаевала харһлт болв.

Хуучн боевикүдиг шинәс сергәҗ, шогтаһар, инәдтә-наадтаһар үзүлхмн. «Грузоперевозчик» гиснь иим нерәдлһтә фильмд орлцсн Дж. Стэтхэмиг тодлулҗана. Утдан 90 минутд давх «Грузоперевозчик» гидг шогта фильмиг экләд цокҗ авчана.

«Фильм цокҗ авлһна кемд Хальмгин ончта, һәәхмҗтә һазриг үзүлх һол күсл тәвҗәнәвидн. Мана таңһчд фильмс цокҗ болхмн. Болв төсвсин бүрдәһәчнр Хальмгт зуг тег бәәхиг меднә. Болв таңһчд нань чигн өвәрц һазр бәәнә, тер тоод элстә көдә һазр, ө-модн урһҗах орм чигн бәәнә», -гиҗ Владимир Пашкаев ухан-тоолврарн хувалцв.

Нина Ванькаева түрүн болҗ фильм цоклһнд орлцҗ, һол дүрмүдин негнь үзүлҗәнә. Мана һазрин ончинь, сәәхнинь үзүлх күслтә сценарий энүг соньмсулв. Таңһчин әмтн сәәхн йиртмҗ һәәххәр талдан олн зүсн һазрмуд төгәлнә. Әмтнә ик зунь Хальмгт җигтә сәәхн ормс бәәдгин тускар медхш гив. Күсдундур часин эргцд үзүлгдх фильмиг эн җилин чилгч күртл цокҗ авч, олна оньгт тусхахмн.