Әрәсән Президент Владимир Путин орн-нутгин Федеральн хургт кесн дуудвртан коронавирусн өвчәс саглуллһна тәрлһ келһнә болн әмтиг хальдврта гемәс гетлүллһнә төрт ик оньган тусхав. Мана таңһчин әмтн шунҗ тәрлһ авчана. Тәрлһ авсн улсин тооһар Әрәсән регионмудын дунд Хальмг Таңһч нүүрт йовна.

«Эндр өдр 30 миңһ һар күүнд тәрлһ кегдв, тер тоод гемнәд эдгҗ одсн улс орна. Хальдврта гемәс гетлүлсн улсин то икдәд йовна. Тер төләд таңһчин һазрт коронавирусн хальдврта гем икәр түгшго гисн нәәлвр бәәнә. Өдгә цагт таңһчин больницин ул деер секгдсн госпитальд коронавирусн гемәр гемтсн улсиг орулҗ авдг ормс хасгдҗана. Тер юңгад гихлә нег хонгин эргцд эн хальдврта гемәр гемтсн баһ гиснь 9, ик гиснь 15 йовдл темдглгднә. Коронавирусн гем хальдсн улсин то баһрҗана, тегәд чигн гемтә улсин төлә хальдврта гемәс хөрлһнә больницд зә күртәд бәәхмн. Тер учрар сурһуль-эрдмин учрежденьсин ул деер секгдсн госпитальмуд хаагдад, теднь урдк кевәр экләд көдлх», - гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министр Юрий Кикенов ухан-тоолврарн хувалцв.