Хальмгин организацс болн предприятьмүд күч-көлснә таал ясруллһна керг күцәлһнә төлә һарһсн мөңгнәннь 30 процентинь даңцах арһта болҗана. 2020 җилд өгсн даатхлһна тәвц мөңгнәс терүгинь даңцах. Энүнә тускар Хальмг Таңһчд үүлддг Әрәсән ФСС-ин әңгин барин цергллт зәңглҗәнә.
 
2020 җилд өгсн даатхлһна тәвц мөңгнә 30 процентинь хәрү авч чадхин төләд предприятьмүд болн организацс ноха сарин 1 шин күртл Әрәсән социальн даатхлһна региональн әңгд бәрмт цаасан орулҗ өгх зөвтә. Кемр предприятьмүд болн организацс цаглань даатхлһна тәвц мөңгән эс өгхлә, тедниг ялд унһана. Таңһчд үүлддг
Әрәсән социальн даатхлһна Саңгин әңгин то-дигәр, нидн саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәлһнә кергт 6,7 сай арслң йилһҗ өгсмн. Эн мөңгиг 133 предприять болн организац авсн болдг. Йилһҗ өгсн мөңгн 783 көдлмшч ормин күч-көлснә таал үнллһнә керг-үүлдврмүд күцәлһнә төлә һарһгдв.
 
Терүнә ашар 720 күн саглуллһна онц кегдләр теткгдв, эрүл-мендд хорлтан күргдг көдлмш кеҗәх 563 көдләч болн пеньст һарх болзгнь өөрдҗ йовх, пеньст һарсн наста 28 күн санаторьт амрад, эмнлһ авсн болдг. Таңһчин 69 күн эркҗән уга күцәгддг медицинск хәләврт орв. Нидн Хальмгин предприятьмүдт 17 зеткртә йовдл учрв, эрүл-мендд хорлтан күргдг көдлмш күцәҗәсн нег күн гемтв.