Одахн Аһш балһснд уйн наста спортсменмүдин дунд дзюдоһар Цугәрәсән марһан болв. Эн турнир Алдр Диилврин Өдрт нерәдгдв. Хойр өдрин эргцд, хөн сарин 7-8-д, 15 нас күрәд уга көвүд болн күүкд олн зүсн чиңнүрин багд дөрлдв. Зүткә ноолдана ашар Хальмгин спортсменмүд нүүрлгч ормс эзлв. Энүнә тускар Хальмг Таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерств зәңглҗәнә.

Аһш балһснд болсн марһана йовудт Әрәсән ашлгч марһанд орлцх уйн спортсменмүдиг шүүҗ авсн болдг. Әрәсән ашлгч турнирин дииләчнр Европин марһанд орлцхмн.

Аһш балһснд болсн марһанд Хальмгас Т.Л.Балдашиновин нертә бөк бәрлдәнә олимпийск көрңгин таңһчин спортивн школд дамшдг уйн спортсменмүд орлцв.

Турнирин ашар таңһчин команд Цугәрәсән марһанд күндтә һурвдгч орм эзлв.