Ик кезәнәс нааран мана өвкнр Үр сарин байриг хаврин кем төгсҗ, зун эклҗәх цагла ирлцүлҗ темдглдг бәәсмн. Эн җил Хальмгт Үр сар хөн сарин 12-ас авн экләд, мөчн сарин 10 күртл болхмн. Энүнә тускар Хальмг Цутхлң хурл зәңглҗәнә.

Эн әрүн чинртә сар Бурхн Багшин һурвн алдр үүлдврлә залһлдата. Шаҗна ик чинртә керг-үүлдврлә залһлдата һурвн йовдл бурхн-шаҗнд сүзглдг әмтнд йир хәәртә болдмн.

Хөн сарин 26-д, сарин литин 15-д, Бурхн Багшин гегән төрҗ һарсн, гегәрлтин хаалһд орсн болн амулңта таралңгин орнд залрҗ һарсн һурвн ик әрүн керг-үүлдврнь учрсна өдр болҗана. Сән авъяст тохрсар, эн өдр «Бурхн Багшин Алтн сүм» хурлд ик мөргүл болхмн. Хальмг Цутхлң хурлын ах багш Йонтен гелңгин келсәр, Үр сарин кемд бийән чикәр бәрҗ, олн бурхдтан зальврҗ, хурл болн бодь суврһс эргҗ, буйнта керг күцәҗ, чик авг-бәрцәр бәәх күсл тәвх кергтә. Цуг эн тоотыг күцәсн улсин буйн зун миңһн дәкҗ икдҗ, туста болхмн. Бурхн-шаҗнд сүзглдг әмтн эн әрүн сарин кемд өнчн-өвү, гемтә-шалтгта, түрү-зүдү үзҗ йовх улст дөң болҗ, нань чигн буйнч седклин керг-үүл күцәҗ, буй хоршана. Хөн сарин 8-д, әрүн чинртә Үр сарин байриг угтҗ, Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче бурхн-шаҗнд шүтдг әмтнлә харһҗ, ном хәәрлҗ, заавр, сурһмҗ өгсн болдг.