«Нью-Йорк таймс» (The New York Times) американск газетд хальмг фермер Эрднин болн энүнә өрк-бүлин тускар репортаж барлгдсмн. 2020 җилд газетин седкүлч Хальмгт ирҗ, хошт одсмн. Эн хальмгудын бәәдл-җирһлин тускар келҗ өгч, һазр көдәрлһнә туск төр босхв.

Хальмг теегин бәәдләр болн Европин нүүдл улсин өдгә цагин үйнрин бәәдл-җирһләр соньмсҗ, таңһчд эн ирсн болдг. Седкүлч Максим Бабенко малч өдр-бүрин кергән яһҗ күцәдгинь медҗ авв.1943 җилд хальмг улс хар гөрәр гемшәгдҗ, цааҗла харһҗ, Сиврүр туугдсмн. Ода болхла йиртмҗин бәәдләс көлтә талдан һазрур нүүҗ һарх зөвтә болҗана. һазр көдәрҗәх учрар мал бәрдг арһ тасрҗана. Тегәд чигн киитн үзг тал нүүҗ һарад, тенд көдлх чигн саам учрх гиҗ Эрднь келв.