Хөн сарин 7-ас авн 10 күртл Волгодонск балһснд залу болн күүкд улс дунд һар бәрлдҗ ноолдлһар Әрәсән Кубок давв. Эн марһанд Хальмгин спортсменк Елизавета Жигачева нүүрлгч орм эзлв. Энүнә тускар таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерств зәңглв.

Волгодонск балһснд болсн эн марһан ОФРБ-н түрүн президент Валерий Харитоновин санлд нерәдгдв. Дөрлдәнд Әрәсән 30 регионас ирсн 200 һар спортсмен орлцв. Марһана ашар «Морпех» цергә-спортивн патриотическ клубд дамшдг, һар бәрлдҗ ноолдлһна таңһчин Федерацин элч Елизавета Жигачева 50 киил күртл чиңнүрин багд диилвр бәрв. Эн җилин һаха сард Нарт-делкән Кубокин төлә дөрлдәнд орлцх арһта болхмн.