Ик Буурла багин усна сурвлҗна тускар таңһчин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев тодрхаһар келҗ өгв. Әрәсән Правительствин Ахлач Михаил Мишустин Хальмгт ирлһнә кемд таңһчин чинвртә төр – Ик Буурла багин усна сурвлҗна төр босхгдв. Кюкеевин келсәр, 2006 җиләс авн 2015 җил күртл эн объектин тосхлтын көдлмш кегдсмн.

Эн кергт 5 җува һар арслң йилһҗ өгсн болдг. Болв эн тосхгдсн усна объект эдлврт эс орулгдв. Тегәд чигн Элст балһсна, Ик Буурла болн Приютна райодын әмтн сән чинртә усар теткгдҗәхш. Юн учрар Ик Буурла багин усна сурвлҗн эс көдлҗәхинь ода чигн медгдҗәхш. Тосхлтын шинҗллт кегдснә хөөн учрнь медгдх. Эн керг күцәлһнә төлә таңһчд федеральн бюджетәс 72 сай арслң йилһҗ өгв. Тосхлтын шинҗллтин ашлвр һарһсна хөөн усна төриг яһҗ хаһлҗ болхнь медгдх.