Хөн сарин 11-12-д Улан-Удэ балһснд күүкд улс дунд сул янзин бөк бәрлдәһәр Әрәсән чемпионат болв.

Орн-нутгин 23 регионас 100 һар спортсменк марһанд орлцҗ, хоорндан дөрлдв. Дөрлдәнә ашар Хальмг спортсменк Нина Адучиева (Менкенова) 53 киил күртл чиңнүрин багд күрл мөңгн медаль шүүҗ авв. Эн марһанд Нина хойр республикин - Бурятин болн Хальмгин элч болҗ орлцв. Әрәсән чемпионатын дииләч 250 миңһн арслң авх, хойрдгч болн һурвдгч орм эзлсн спортсменкс - 150 болн 100 миңһн арслң.