Одахн Абакан балһснд «Белая юрта» гидг регионмудын хоорндк театральн фестиваль болв. Хальмг режиссер Борис Манджиев тәвсн «Хубай - сын охотника» гидг наадн хамгин сән гиҗ тоолгдв. Энүнә тускар таңһчин правительствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Хакасск эпосин Җиллә ирлцүлҗ, Басңга Баатрин нертә Келн-улсин драматическ театрин художественн һардач Борис Манджиевд шин наад тәвх үрвр кегдв. Тегәд фестивальд энүнә тәвсн наадыг «Читиген» Хакасск драмин болн этническ көгҗмин театрин артистнр үзүлв. Ода хальмг режиссер «Я –Будда» гидг наад наадһасин Тувинск государственн театрт тәвҗәнә. Хөн сарин 25-д шин тәвҗәх эн наадыг түрүн болҗ хәләһәчнрин оньгт тусхахмн.