Хөн сарин 22-т таңһчд бәәрн арһлачнр болн хотл балһсна әмтн Әрәсән предпринимательствин Өдр темдглхмн. Эн өдр яарм, һәәхүлмүд, мастер-классмуд, байрин концерт бүрдәгдх, белгүд бәрүлҗ өгх. Эн сән өдриг темдгллһнә тускар таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерств болн Элст балһсна администрац байрин керг-үүлдврмүдиг бүрдәҗәнә. Эн өдр 10 часас авн 19 час күртл Диилврин талвңд хальмг арһлачнр кеҗ һарһдг эдл-уушин яарм давх. Мах, чиксн мах, махна зүүтә хот-хол, заһс, һуйрин зүүтә хот-хол, һарин эрдмин кегдлмүд хулдхмн. Тер мет энд байрин концерт болх.

«Дружба» паркд 12 часас авн 19 час күртл «Монополия» наадна йовудт арһлачнрин эд-таврмудын болн туслмҗин яарм болх. Арһлачнр эврә керг-үүлин тускар келҗ өгч, туслмҗан күргҗ эс гиҗ эд-тавран хулдҗ чадх. «Мой бизнес» Цутхлңгин көдләчнр эднд региональн дөң күрглһнә туск төрәр селвг, цәәлһвр өгх. Бухгалтерск, юридическ, алвна халхар, тер мет күч-көлснә хәрлцәнә туск төрәр мергҗлчнр арһлачнрин сурврмудт хәрү өгч, дөң болхмн. Энүнәс нань сурһулин мастер-классмуд бүрдәгдхмн.