Хөн сарин 10-д Тахтамукай аулд самбо зүсн спортар Адыгей Республикин Ил марһан болв. Эн марһан советск самбист болн дзюдоист, самбо зүсн спортар СССР-ин, Европин болн нарт-делкән чемпион болн призер, Әрәсән ачта тренер Хамид Хапайин санлд нерәдгдв. Хальмгин спортсмен Ашхуд Бамбаев дөрлдәнд орлцҗ, алтн медаль шүүҗ авв. Энүнә тускар таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерствин барин цергллт зәңглв.

Өмн үзгин болн Ар Кавказин федеральн округудас 300 һар спортсмен самбо зүсн спортар болсн Ил турнирт орлцв. Таңһчин Т.Л.Балдашиновин нертә олимпийск көрңгин спортивн школд дамшдг Ашхуд Бамбаев Хальмгин элч болҗ, марһанд орлцҗ, 45 киил чиңнүрин багд диилвр бәрв.