Түүрмд суусн залу күн Хальмгин күүкд улсиг 3,2 сай арслңд меклв. Таңһчин прокуратур мек-тах һарһсн 32-та залу күүнә туст бүтәсн уголовн керг-үүләр гемшәлһнә ашлвр һарһв.

Эн күн долан күүкд кү меклҗ, теднәс мөңгинь авсинь илдкгдв гиҗ таңһчин прокуратур зәңглҗәнә. Мөшклһнә тааврар, үүл татсн күн 2016 җилин туула сарас авн 2019 җилин ноха сар күртл түүрмд суусмн. Түүрмд бәәлһнә кемд эн залу социальн сетьмүдт эс гиҗ телефоһар җиңнүлҗ, күүкд улсла таньлдҗ, эднәс мөңг авч, меклдг бәәсмн. Кемр күүкд улс мөңг өгшговидн гихлә, тер залу күн өлг-эдинь үрәхв, эвдхв, эс гиҗ теднә тускар хов зөөҗ, неринь һутахв гиҗ гиҗ тедниг әәлһдг бәәҗ. Энүнд меклгдсн күүкд улс цуһар таңһчд бәәнә. Мек-тах һарһсн җуульг залу күүнә туст бүтәсн керг-үүлиг гемшәлһнә ашлврла хамднь Элстин балһсна зарһд орулв.