Эн җил Келн-улсин Н.Н.Пальмовин нертә музей 100 җилин өөнән темдглҗәнә. Тегәд эн ончта өөнлә ирлцүлҗ, одахн Ик Буурл селәнд музейин шин әңг секгдв. Музейин әңг сойлын болн искусствин олн халхин цутхлңгин герт бәәршлҗәнә.

Келн-улсин музей 100 җилин туршарт таңһчиннь тууҗиг әрүнәр хадһлҗ йовна. Төрскн һазр-уснаннь тууҗин зөөриг хадһлх күслтәһәр Ик Буурлд музейин әңг тогтагдв. Энүнә түрүн экспозицд ик Буурла райог бүрдәлһнә болн делгрүллһнә туск архивн документс, Төрскән харсгч Алдр дәәнд орлцсн нег һазра улсин туск материалмуд орсмн. Түрүн художественн һәәхүл Манҗихнә һазра күн, нернь туурсн зурач Очир Хулхачиевич Кикеевин үүдәлтд нерәдгдв. Энүнә бәәдл- җирһл болн үүдәлт Хальмгин болн таңһчин меҗә бәәдг чигн кесг үйин билгтнрт нилчән күргв.

«Эндр Хальмгин сойлын бәәдл-җирһлд байрта йовдл учрв. Мини эцк, Әрәсән Федерацин ачта зурач Очир Кикеевин нер зүүҗәх музейин әңг секгдв. Эн ончта йовдл Үр сарин түрүн өдр учрсинь байрта-бахмҗта», - гиҗ таңһчин сойлын болн туризмин министерствин әңгин һардач Баира Лялина темдглв.