«Сән кец-таалта балһсна бәәдл тогталһн» федеральн төсвин йовудт 2022 җилд ясруллһна көдлмш кегдх олна һазр шүүҗ авлһна керг-үүлдврт таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министерств орлцв.

Кец-таалынь ясрулх олна һазр шүүҗ авлһна керг-үүлдвр мөрн сарин 26-ас авн хөн сарин 30 күртл давх гиҗ мадн урднь зәңглләвидн. 14 наснас ах цуг иргнмүд эн керг-үүлдврт орлцҗ, ясруллһна көдлмш кегдх олна һазриг шүүҗ авлһна төлә дууһан өгч, тоолвран медүлҗ чадхмн. Государственн туслмҗин портал эс гиҗ za.gorodsreda.ru сайтар дамҗҗ, дууһан өгч болҗана.

Тер мет волонтермудын дөңгәр олна һазр шүүҗ авлһна керг-үүлдврт орлцҗ болхмн. Өдр болһн мобильн багмуд балһсна олн зүсн әңгүдт көдлҗәнә. Волонтермудын келсәр, таңһчин әмтн ясруллһна көдлмш кегдх олна һазриг шүүҗ авлһна төлә керг-үүлдврт шунҗ орлцҗана.

Таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министрин үүлиг дав зуур дааҗах Виктория Мангутован зәңглсәр, эндр өдр таңһчин 5 миңһ һар күн дууһан өгв. Әмтн дууһан өгсн ашар 2022 җилд ясрулгдх олна һазриг Городовиковск балһснд, Ик Буурл, Көтчнр, Яшалта селәдт, Элст болн Лагань балһсдт шүүҗ авхмн. Келхд, Элстд «Родина» кинотеатрин өөр-шидрк сквер, 1-ч микрорайонд бәәх «Молодежный» парк, Героймудын Аллей – эн һурвн һазрас негинь шүүҗ авхмн. Ода деерән әмтн «Молодежный» паркин төлә хамгин олар дууһан өгв. Хальмг Таңһч «Сән кец-таалта балһсна бәәдл тогталһн» гидг эркн чинртә федеральн төсвд шунмаһаһар орлцҗана.

2017 җиләс авн 12 муниципальн бүрдәцд олн давхр гермүдин хаша-хаацин болн олн улс хурҗ амрдг һазрин бәәдл ясрулгдв гиҗ Виктория Мангутова темдглв. Тер мет 2021 җилд Хальмгт келн-улсин төсвин йовудт Элст болн Лагань балһсдт, Комсомольский, Приютное, Троицкое, Вознесеновка, Виноградное, Лазаревское, Красинское, Улан Хол селәдт олн улс хурҗ амрдг һазриг ясҗ шинрүлхмн. Әмтнә тоолвринь учртан авч, ясрулгдх һазр шүүҗ авсн болдг. Көдлмшин өдрмүдт 9 часас авн 18 час күртл таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министерств тал 8-847-22-3-44-52 телефона тойгар җиңнүлҗ, ясврин көдлмш кегдх олна һазр шүүҗ авлһна төрәр цәәлһвр авч болхмн. Тер мет өдр сө уга көдлдг 8 (800) 600-20-13 телефона тойгар җиңнүлҗ, сурврмуд өгч болх.