«ЕвроСибОйл» компань таңһчд 2010 җиләс авн экләд үүлдв. Эн предприять олн зүсн янзин бюджетмүдт алв өглго ик өр кесмн. Өрнь ут тоодан 1,5 җува арслң тогтав. Энүнәс нань эрк биш өгх тәвц мөңгнә өрн хурв. Эннь 700 сай һар арслң тогтаҗана. Тер мет компаня үүлдвриг бүрткснә ашар алв өглһнәс зулдг йовдлмуд илдкгдв. Алвна инспекцин көдләчнр бүртклһ кеснә ашар уголовн керг-үүл бүтәгдв, тооцана тойгуд бәрәнд авгдв.

Тер мет Хар Һазра районд нефть һарһҗ авдг предприятиг зөв угаһар булаҗ авхар бәәсн йовдлмуд илдкгдв. Мөрн сарин 20-д цөөкн күн «ЕвроСибОйл» компаня производственн бәәрнсиг булаҗ авхар седв. Ода деерән мек-тах һарһҗ, зака эвдсн зурһан күүг бәрҗ авв.

«Нижневолжскнефть» предприятәс салҗ һарад, «Калмнефть» ОАО 1994 җилд тогтагдсмн. Урднь «Нижневолжскнефть» предприять 30 җил һар Хальмгин һазрт нефть болн газ олҗ, һарһҗ авдг бәәсмн. 2006 җилд таңһчин Арбитражн зарһ «Калмнефть» кергән эс күцәҗ чаддг предприять гиҗ тоолгдв. Организацин үүлдвр 2010 җилд уурулгдв. Тер җилин лу сард «Нефтяная компания «ЕвроСибОйл» ООО нефть һарһҗ авдг производственн-технологическ комплексмүдин эзн болв. «ЕвроСибОйл» компань таңһчин һазрт зөв угаһар нефть һарһҗ авдгин, энүнә көдләчнрин төрмүдин болн предприять көдлҗәхин тускар «Калмыкия» РИА цааранднь зәңглх.