Җил болһн таңһчин селәнә эдл-аху министерств тәрәнә урһцд хорлт күргдг царцаха хөрдг көдлмш кенә. Хальмгин һазрт һурвн зүсн царцаха: азиатск, итальянск болн мароккск царцаха түгҗәнә. Эндр өдр таңһчин селәнә эдл-ахун министерств Россельхозцентрла хамдан 1 сай һар гектар аһу һазр шинҗлсн болдг.

Хөн сарин эклцәр Ик Буурла, Яшкулин болн Хар Һазра райодт мароккск царцахан өтн, хорха-хотна шинкән эклсн цагнь давҗана. Энд царцаһас хөрҗ, шишлң эв-арһ олзлҗ, һазриг эд-бод кеҗәнә. Урһмлд хорлтан күргдг хорха-хотнла хөрлһнә туст тогтсн бәәдл селәнә эдл-ахун министерствин болн Россельхоцентрин бүртклһнд бәәнә. Эдн өдр болһн царцахала залһлдата бәәдлиг шинлҗнә. Тер мет хам-хоша бәәх регионмудла – Астраханк, Ростовск, Волгоградск областьмудла, Ставропольск крайла болн Дагестан Республикла нөкцҗ үүлдҗ, хамцу шинҗллт кехмн.

Эдн өдр болһн фитосанитарн бәәдлин тускар зәңгллһәр хувалцна. Урһмлд хорлтан күргдг хорха-хотнла хөрлһнә көдлмшиг йос заллһна органмуд ниилҗ күцәнә. Эн туст фермермүд чигн хамдан үүлддгнь бас чинртә. Таңһчин правительств царцахаһас хөрхин төләд химикатмуд хулдҗ авсна һаруһинь фермермүдт даңцана. Эн кергт резервмн көрңгәс мөңгн һарһгдна. «Таңһчин селәнә эдл-ахун министерств царцахаһас хөрлһнә төлә цуг эв-арһ һарһҗ, керг-төр хаһлна. Тогтсн бәәдлиг шинҗллһнә багмуд тогтагдв.

Одахн Ик Буурла болн Хар Һазра райодын һазриг шинҗлв. Тер мет царцахаһас хөрхин төләд эдл-ахуст химикатмуд өгәһәр өгхмн. Царцаха хорадг химикатмуд кергтә кемҗәнд бәәнә. Райодт эн кергт һарһх 2 сай арслң эврә мөңгн бәәнә. Эн җил кедү мөңгн һархнь цааранднь медгдәд бәәх. Давсн җил царцахаһас көлтә селәнә эдл-аху икәр һарутв», - гиҗ таңһчин селәнә эдл-ахун министрин дарук Михаил Караваев келв.

Эн җил Хальмгт урһмлд хорлт күргдг хорха-хотнас хөрлһнә төләд 80 сай гектар аһу һазриг эд-бод кехәр зуралҗана. Эн кергт ут тоодан 14 тонн химикатмуд олзлгдхмн.