«Калмнефть» ОАО «ЕвроСибОйл» компаньд хүврүлгдснә хөөн таңһчин бюджетд алвна ору ордган уурв. Энүнәс нань предприятин көдләчнриг дамндг болв. «ЕвроСибОйл» компаня һардвр бәәрн улсин ик зууһинь көдлмшәснь һарһҗ, эднә ормд хам-хоша бәәх регионмудын әмтиг көдлмшт авв. Тегәд эн предприятьд Әәдрхнә болн Сарпулин һазрас әмтн ирәд көдлдг болв.

Өдгә цагт «ЕвроСибОйл» компань көдләчнртән көлснә мөңгинь өгчәхш. Предприятин көдлмшч Лидия Анджигаеван келсәр, энүнд зурһан шаху сардан җалвнь өгчәхш. Әмтн кесг сардан җалв эс авдг бәәсн болв чигн кеер бәәх объектст чик хот угаһар көдлҗәсмн. Эдниг шишлң хувцар, саглуллһна эв-арһар чигн теткдго бәәсмн. Эврәннь зөвән харсхар күч-көлснә инспекцд, прокуратурт болн мөшклһнә комитетд эрлһ орулҗ бичсн әмтиг тер дарунь көдлмшәснь көөҗ һарһсмн.

Предприятин көдләчнр ямаран му таалд көдлҗәхән үзүлв. Көдлмшчнр эс дулалдг, кец-таал уга бәәрнд бәәршлнә. Көдлмшәснь сулдхсна туск зәңг һарсн бийнь әмтн урдк кевәрн нефть һарһҗ авдг объектд көдлҗәнә. Цааранднь юн болхнь медгдҗәхш. Тер юңгад гихлә көдлмшәснь һарһҗахин туск заквр бичсн цаас эдн үзсн уга, һаран тәвсн уга. Тегәд көдлмшин бооца эс эвдсн учрар эдн «ЕвроСибОйл» ООО-н компаня көдләчнр гиҗ бийән тоолҗана гиҗ таңһчин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бәәдл харлһна министр Очир Джамбинов темдглв. Предприятин кесг көдләчнр җалвнь эс өгчәхин туск эрлһ прокуратурт болн Мөшклһнә комитетд орулв гиҗ эн келв.