Долан җил давад, «Уралан» футбольн клубиг шинәс сергәҗәнә. Одахн «Калмыкия» РИА-н зәңгллһнә төвд «Уралан» ФК-н элчнрлә харһлт болв.Керг-үүлдврт ах тренер Анатолий

Михаличенко, клубин президент Санджи Дорджиев, командын капитан Евгений Болдырев болн пресс-атташе Станислав Пода орлцҗ, эн җил кех-күцәх үүлдврин болн зурасин тускар келҗ өгв. Ах тренер шин эмблемин тускар келҗ өгв. «Мадн Әрәсән өмн үзгт хамгин сәәнәр нааддг командын нер зүүх күсл тәвҗәнәвидн. Довтлад, делкәг диилҗ эзлдгнь маднд өөрхн. Барсин эс гиҗ һәрдин дүр ирлцҗәхш.

Эннь командын хамцу шиидвр мөн . Тегәд мадн шин эмблем ухалҗ белдхәр бәәнәвидн. Эннь клубиг шинәс сергәҗ, босхҗ авлһна темдг болх гиҗ нәәлҗәнәвидн. Йоста кевәр футбол нааддг улсин наад үзәд уга бүкл үй өсч-босв. Тегәд чигн футбольн клуб шинәс босхҗ үүлдхнь эннь футболд дурта әмтнд байр-бахмҗ үүдәхнь лавта». «Уралан» команд арһ-чидлән һарһҗ, седклән тәвҗ, сәәхн болн һәәхмҗтә наад үзүлх, тер юңгад футболар соньмсдг әмтн, футболистнр бийснь чигн кесгәс нааран иим юм үзәд уга.

Санджи Дорджиевин келсәр, клуб профессиональн команд тогтах күсл тәвҗәнә. Баахн футболистнрин мергҗлтнь өөдлүлх саната. Командын ханьд шинкә - Евгений Андреев, Николай Нестеренко болн Дорджи Сангаджиев орв. III дивизиона футболар Цугәрәсән чемпионатд ЮФО-һас болн СКФО-һас 11 команд орлцхмн. 10 матч эврә һазрт, 10 матч талдан регионд давхмн. Хөн сарин 19-әс авн хулһн сарин 6 күртл наадд давхмн. Диилвр бәрсн команд эврә региона нериг хойрдгч дивизионд харсхмн. Хөн сарин 19-д, 14 часла, «РСШОР по футболу» РК-н БУ-н һазрт «Уралан» ФК түрүн наадан III дивизионд футболар Әрәсән чемпионатд наадх. Нәрн эпидемиологическ бәәдл тогтсна учрар эврә һазрт бүрдәгдҗәх матч хәләһәчнр угаһар давх. Өөрхн иргчд мана һазрт болх нааддыг шуд кевәр хәләх болхмн.