Кредитмүд болн коммунальн туслмҗин чинр энтн Хальмгт чинвртә гисн төрмүд. Сүл җилмүдин эргцд әмтн кредит авлһна туст таңһч түрүн ормд йовна. ЖКХ-н халхин төрмүдин тускар социальн сетьмүдт дару-дарунь бичнә. 

Эдләчнрин зөвинь харслһна ниицәнә ахлач Михаил Манджиев цаган, мөңгән үрәлго яһҗ зөвән харсҗ болхин тускар келҗ өгв. Энүнә келсәр, әмтнә бәәдл-җирһлд ик зуудан кредитлә болн ЖКХ-н халхла залһлдата төрмүд учрна. Кредит авсн кемд әмтиг меклдг йовдлмуд хара бишәр харһна гиҗ Михаил келв. Йириндән кен чигнд кредитин бооцана учр-утхинь тодрхаһар меддг арһ уга болна, тер юңгад гихлә эн туст шишлң медрл кергтә болна. Зәрмдән нам юристд чигн кредитлә залһлдата төрин учр-утхнь тер дарунь медхд күчр болна. 

Эдләчнрин зөвинь харслһна ниицән ЖКХ-н халхар керг-төрмүд күцәмҗтәһәр хаһлҗ, әмтнд нөкд болна. Кергтә цаасан цуглулҗ авад, юристлә харһҗ, энүнә селвг авх кергтә. Кемр залврин компань му чинртә туслмҗ күргдг болхла, зарһд эрлһ орулад, мөңгән некҗ, зөвән харсҗ болхмн. Тиигхлә залврин компань  дуту-дундыг чиклҗ, көдлмшән ясрулхмн. Эдләчнрин зөвинь харслһна ниицән әмтнд селвг өгч, зарһд орулх цааснь белдҗ, мөңг авлго әмтнд дөңгән күргнә.