Одахн Хальмгин Толһач Бату Хасиков царцаха хөрлһиг бүрдәлһнә төрәр селвлцә һардҗ давулв. 

«Мадн царцаха хөрлһнә көдлмш шунҗ күцәҗәнәвидн. Эн туст тогтсн бәәдлиг тасрхан угаһар бүрткҗәнәвидн. Таңһчин район болһнд царцаха хөрлһнә көдлмш кеҗәхин тускар тодрхаһар күүндвидн», - гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков темдглв. Селвлцән деер федеральн организацсин, региональн йос заллһна органмудын болн селәнә эдл-ахун эдл-ууш кеҗ һарһачнрин нөкцлтин үүлдврин туск төрмүд хәләгдв. Фермермүдлә болн райодла бат залһлда бәрҗ үүлдх кергтә гисн селвг Бату Хасиков Россельхознадзорт өгв. «Мадн царцаха хөрлһнә төрт ик оньган тусхаҗанавидн. Тогтсн бәәдлиг шинҗлнәвидн, шинҗллт келһнд дөң болнавидн, фермермүдт дөңцл мөңг йилһҗ өгнәвидн», - гиҗ таңһчин Толһач келв. 

Хальмгин селәнә эдл-ахун министр Максим Менкнасуновин зәңглсәр, таңһчин һазрин зуг баһ аһунь - 320 миңһн гектар һазр шинҗлгдв. «Фермермүд бас даавртаһар, шунлттаһар царцаха хөрлһнә кергт орлцх зөвтә. Урһмлд хорлтан күргдг хорха-хотн эднә участкд бәәхинь нууна. Царцаха хөрлһнә көдлмш күцәхин төлә мөңгән һарһхар седхш, хорха-хотн талдан участк тал нисҗ одх гиҗ эдн нәәлнә. Һазр олзлдг төләдән эдн ору авналм. Һазриг әрүнәр, чик кевәр хадһлҗ эдлхлә, тиигхлә һазр сән урһц өгнә», - гиҗ таңһчин Толһач келв.