Таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерств эд-бод келһнә производствин болн олна хот белддг халхд үүлддг арһлачнриг дәкнәс дөңнҗәнә. 

Арһлачнрт электрокүчнә төлә һарһсн хүв мөңгинь даңцаҗ, шаң дем күргхмн. Производствд олзлсн электрокүчнә төлә һарһсн мөңгнә 50 процентинь даңцахмн. 

Демин мөңг авхар бәәх улс мөчн сарин 1 шинәс авн 30 күртл иим хайгар: Пушкинә нертә уульнц, 18-ч тойгта гер, 417 тойгта хорад ирҗ, эрлһ орулҗ чадхмн. Дәкәд чигн немр цәәлһвр авхар бәәхлә, 88472233964 гидг телефона тойгар җиңнүлҗ, сурвр өгч болхмн. 

Эн җил дөрвн арһлач демин мөңг авад, электрокүчнә мөңгнә һаруһинь даңцав. Арһлачнриг дөңнлһнә кергт ут тоодан 10 сай арслңга демин мөңг йилһҗ өгв.