Одахн Элстд «ЕвроСибОйл», «Комсомольскнефть» болн «Автоспецсервис» компаньсин көдләчнрин хург болв. Мөчн сарин 4-д генеральн директор Марат Саттаровиг үүләснь сулдхлһна туск төрәр зарһин сүүр болхмн. Тер юңгад гихлә эн нарт-делкән хәәврт бәәнә. Харһлтд компаньд көдлҗәдг улсас «ЕвроСибОйлын» шин һардачиг суңһв. Зарһ заканла ирлцңгү шиидвр һарһҗ, дав зуур директорин үүлд батлхла, эн күн компаниг һардх гиҗ таңһчин йирмтҗин көрңгин болн эргндк бәәдл харлһна министр Очир Джамбинов темдглв.

Таңһчин Толһачин администрацин һардач Чингис Бериковин келсәр, компаня шин һардач нуулго нефть хулдҗ, олсн мөңгн тооцана тойгудт хоршагдх. Хөөннь бәрәнд авгдсн тооцана тойгуд дәкнәс үүлдх. Тиигхлә эн мөңгәр хамгин түрүнд җалвин өриг даңцахмн. «ЕвроСибОйл» компаня көдләчнр дундлад өрәл җилдән җалван авчахш.

Кесг улсиг зөв угаһар көдлмшәснь һарһхар седсмн. Хургт әмтнә тоолвринь, селвгнь, цуг эднә келсиг бичәд авчкв. «ЕвроСибОйл» компань көдләчнрт җалвинь эс өглһнә болн РФ-н Күч-көлснә кодекс эвдснә туск төрәр Хальмгин правительств федеральн зөв-йос харлһна ведомствсла нөкцҗ үүлдҗәнә.