Бичкдүдиг харслһна нарт-делкән өдрлә Элстд «Әәмшг уга бәәдлин лабораторь» («Лаборатория безопасности») гидг региональн цутхлң секгдв. 

«Әәмшг уга бәәдлин лабораторь» гиснь энтн техническ болн методологическ хамг тоот, тер тоод көлгн-күчн, кергсл болн дамшлтын кичәлмүд давуллһна төлә өвәрц эв-арһ олзлна. Лабораторь велосипедмүдәр, самокатмудар, юм үзүлдг стендмүдәр, макетмүдәр болн нань чигн кергслмүдәр теткгдсн болдг. 

Хаалһд әәмшг уга бәәдл тогтахин болн зеткртә йовдлас саглулхин төләд эн оборудовань олзлҗ, күүкд-көвүдт бийән чикәр бәрдг дасхна.

Байрин керг-үүлдврин чилгчәр бичкдүд «Детство - это краски радуги» гидг нерәдлһтә зургуд зурлһна марһанд, «Солнышко на ладони» болн «Оригами» гидг мастер-классмудт орлцв.