Хальмгт прокуратур «ЕвроСибОйл» ООО-д нилчән күргҗәх коммерческ организацин һардачин туст уголовн керг-үүләр гемшәлһнә ашлвр батлв.

72 сай арслң алв өгчәхш гиҗ эн организациг гемшәҗәнә. Мөшклһнә тааврар, генеральн директор 2015 җилин туула сарин нег шинәс авн 2017 җилин бар сарин 31 күртл хуурмг цаас кеҗ, алв өгдго бәәҗ. Эн нег күүнлә иим мек-тах һарһхин тускар урдаснь үгцсмн. Урднь зака эвдсн тер күүнә туст уголовн керг-үүл бүтәсмн.

Эн коммерческ организацин һардач һурвн җилин эргцд мек һарһдг бәәсмн. Аштнь таңһчин бюджетд 72 сай һар арслң алвн орсн уга. Урдаснь кесн мөшклһнә керг-үүлдврмүдин йовудт шаңд һаруһинь даңцахин төләд организацин болн энүнә һардачин өлг-эдинь болн тооцана тойгуднь бәрәнд авв. Эннь ут тоодан 95 сай арслң тогтаҗана. Уголовн керг-үүлиг Элст балһсна зарһд илгәв.