Элстд аюл учрсн олн давхр герин әмтнд эн җил төгстл шин патьрмуд йилһҗ өгх гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков Петербургск нарт-делкән экономическ форумин йовудт «РИА Новости» агентствд зәңглв.

2020 җилин лу сарин 26-д Элстин 2-ч микрорайонд, 15-ч тойгта йисн давхр герт, газин-аһарин холян хаһрв. Шинҗллт кеснә ашар эн герин хойр подъезд эвдрҗ одв гисн ашлвр һарһв. Тиигәд 54 патьрт әмтнд бәәҗ болшго гиҗ тоолгдв.  

Әрәсән премьер-министр Михаил Мишустин көдлмшч кергәр Хальмгт ирлһнә ашар эвдрсн герин ормд шин бүүр тосхх шиидвр авгдв. РФ-н Правительств эн кергт резервн көрңгәс 176 сай һар арслң йилһҗ өгв. «Ода гер тосхҗана. җил төгстл тосхлтын көдлмшиг дуусад, гериг эдлврт орулхар зуралҗана. әмтн шин бүүртән орҗ чадх», - гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков «РИА Новости» агентствд зәңглв. Эвдрсн герин әмтн нәәмәдлсн патьрт эс гиҗ элгн-садндан бәәнә. Гер-бүүр нәәмәдлһнә төлә һарһсн мөңгинь таңһч даңцаҗ, дөң болна гиҗ Бату Хасиков темдглв.